Velkommen til

Solhellinga Mortensrud 

Boligsameie

LadeKlar

Styret får, fra tid til annen, spørsmål fra eierne om anskaffelse av ladeboks. Imidlertid er det Ladeklar som både sitter på all informasjon og som behandler anskaffelse / oppsigelse.
Ladeklar har laget vedlagte informasjonsskriv om ladeopplegg for bil.  Vennligst les og ta vare på dette.
Sameiet har kjøpt og betalt selve infrastrukturen (ledningsopplegg mm.). 
Montering og drift av ladeboks ordnes av Ladeklar.  Ladeboksen kan enten kjøpes eller leies.
 
Med vennlig hilsen
Styret

 

Vedlegg

informasjon

 
 

oM SAMEIET

Sameiet ligger på Mortensrudhøyden som vender mot vest og hvor man opplever fantastiske solforhold og utsikt.. Det er ellers stille og rolig område.
 

Fakta

Bygge år: 2008

Antall leiligheter: 63

Eierform: Selveier

Fasliteter: Garasje, Heis, Varmtvann & fyring

Polisenummer

Sebra Forvaltning AS  Org nr 994 573 365

Telefon: 23 89 10 20

Epost: post@sebraforvaltning.no

Adresse: Gladengveien 0661 Oslo

Forsikring

Sameiet har forsikring hos If

Polis nr:  SP1387804.1.3

 

Husordensregler

 
SOLHELLINGA MORTENSRUD BOLIGSAMEIE HUSORDENSREGLER - GYLDIG FRA 24. MAI 2022

1. INNLEDNING
Husordensreglene skal bidra til å skape trygghet, orden og trivsel i Sameiet.

 • Husordensreglene gjelder for alle sameiere, husstandsmedlemmer og andre som benytter sameierens leilighet, herunder eventuelle leietakere.

 • Styret har fullmakt til å påse at husordensreglene overholdes, og kan på sameiets vegne gripe inn ved overtredelser.

 • Seksjonseier som fremleier er pliktig til å holde leietaker informert om husordensreglene.

2. FELLESAREAL
Så vel innendørs som utendørs fellesareal skal behandles slik at eiendommen holdes velstelt og ryddig.

 •  Alle inngangsdører skal til enhver tid være låst.

 •  Det er forbudt å røyke i innendørs fellesarealer inkludert garasjen.

 •  Det er ikke lov å legge mat utendørs til fugler eller andre dyr.

 •  Det forbudet å plassere gjenstander som hindrer fri ferdsel i felles gangarealer, trappeoppgang, bodarealer mm.

 •  Barnevogner som er i regelmessig bruk, kan oppbevares under trappen på garasje-/kjellernivå.

 •  Beboere må bruke stoppnøkkel/stoppknapp til heisen ved innflytting.

3. VERANDAER

 • Det må ikke settes eller henges opp gjenstander på verandaene som kan være til sjenanse, eller som kan falle ned.

 •  Blomsterkasser o.l. må henges på innsiden av verandaen.

 •  Det skal tas behørig hensyn til naboer ved rengjøring av verandaen.

 •  Lufting og tørking av tøy o.l. er bare tillatt på verandaen når dette ikke skjer høyere enn verandaens rekkverk. Det er ikke lov å henge noe til lufting over rekkverket på verandaen.

 •  Det er ikke lov å legge mat på verandaen til fugler eller andre dyr.

 •  Kun gassgrill og elektrisk grill er tillatt ved grilling på veranda.

 •  Gassflasker skal kun oppbevares på verandaen.

 •  Kun kvartsvarmere og elektriske lister kan brukes på verandaene.

 •  Det er ikke tillatt å endre på verandaens utseende herunder brystvern og verandagjerder uten godkjenning av styret.

 •  Installasjon av boblebad, badestamp og lignende på veranda er ikke tillatt.

 •  Kun styregodkjente markisefarge kan brukes.

 •  Maling av vegger og tak på sameierens veranda kan kun gjøres med godkjent fargekode.

 

4. LEILIGHETER

 • Alle rom må holdes oppvarmet på en slik måte at vann og avløp ikke fryser.

 • Annet enn klosettpapir må ikke kastes i klosettet.

 • Plumbo eller lignende produkter må ikke brukes i avløp da dette tærer på plasten. Ta kontakt med rørlegger ved tette avløp.

 • Ved installasjon av tørketrommel må det anskaffes kun kondenstørketrommel. Tørketrommelen må ikke tilkoples boligens ordinære ventilasjonsanlegg.

5. RO OG ORDEN

 • Det skal være ro i leilighetene fra kl. 23.00 til kl. 08.00. I dette tidsrommet må det ikke spilles musikk eller drives annen forstyrrende aktivitet med dører eller vinduer åpne.

 • Håndverksmessige forstyrrende arbeider innenfor egen leilighet skal skje i tiden kl. 0800 – 2000 på hverdager, lørdager kl. 1000 - 1800. Boring i mur i egen leilighet kan kun skje frem til kl. 1800 på hverdager og kl. 1600 på lørdager.

 • Ingen støy eller sjenanse på søn- og helligdager.

6. SKILT OG OPPSLAG

 • Navneskilt på postkasser og ringeklokker skal være lik det som er fastsatt av Styret.

 • Det er tillatt å montere dørkikkert i inngangsdøra.

 • Styret oppfordrer til å unngå å skru og borre navneskilt i inngangsdøra til leilighetene, og heller lime valgfrie navneskilt ca.10 cm over ringeklokken.

 • Private oppslag i fellesarealer tillates ikke.

7. ANTENNE OG KABEL – TV

 • Det er ikke tillatt å koble seg til et annet kabelanlegg enn det som er fastsatt for Sameiet.

 • Det er ikke tillatt å sette opp egen parabol uten godkjenning fra Styret.


8. SØPPEL

 • Alt søppel/avfall skal kastes i utplasserte søppelcontainere eller på offentlig avfallsplass.

 • Det er forbudt å plassere søppel på utsiden av containerne.

 • Det må ikke kastes brennende, lett antennelig avfall og farlig avfall.

 • Kommunens bestemmelser om kildesortering mm skal til enhver tid følges

 • Alt øvrig avfall skal av den enkelte beboer enten bringes til nærmeste returpunkt, herunder glass, eller til kommunens gjenvinningsstasjon.

9. BOD

 • Hver seksjon har fått anvist en bod. Boden må være låst.

 • Det er ikke lov å koble seg til det elektriske anlegget i bodene.


10. SYKLER

 • Sykler skal plasseres i sykkelstativ ute eller i sportsboden i 29 E.

 • Det er ikke tillatt til å plassere sykler i innendørs fellesarealer


11. DYREHOLD

 • Dyrehold er tillatt under visse forutsetninger:

 • Dyreholdet skal ikke være til sjanse for andre beboere, hverken når det gjelder støy, renhold eller lukt mm.

 • Hundeeiere skal bruke hundepose.

 • Det er ikke lov å lufte hunden i garasjene eller mellom garasjene.

12. GARASJE

 • Garasjeplassene skal kun brukes til oppbevaring av registrert(e) kjøretøy og innenfor oppmerket plass.

 • Vask, hjulskift, reparasjoner av bil o.l. er ikke tillatt i garasjen eller på parkeringsplassene utendørs.

 • Lading av EL-bil skal kun skje ved felles ladeopplegg.

 • Det er ikke lov til å ha private elektriske opplegg i garasjen eller andre fellesarealer med mindre det er utfra en sterk velferdsmessig begrunnelse og godkjent av styret.


13. PARKERING OG KJØRING

 • Det er kun lov til å parkere på anviste plasser.

 • Biler skal parkeres på en slik måte at plassen mellom bilene kan utnyttes best
  mulig for å åpne dørene.

 • Alle som kjører inn- og ut av sameiets eiendom plikter å vise hensyn. Rusing av motor og unødig tomgangskjøring må unngås.

 • Området foran inngangsdørene, hverken i garasjen eller på fremsiden må ikke blokkeres med bil uten at sjåføren er til stede.

 • Parkering er kun tillatt for inn og utlossing av varer.

 • Det skal til enhver tid være mulig for ambulansepersonale eller brannvesenet å komme frem til alle leilighetene uten problemer.


14. GJESTEPARKERING

 • Borettslaget og Sameiet deler til sammen 22 gjesteplasser.

 • Styret deler ut gjesteparkeringskort som skal følge leiligheten ved utleie eller salg.

 • Det er ikke tillatt for kjøretøy over 3500 kg å parkere på gjesteplassene.

 • Gjester må benytte gjestekort ved parkering utover 15 min.

 • Gjestekortet kan brukes maksimalt i 3 døgn sammenhengende. Kjøretøyet må være borte fra gjesteparkeringen i minst ett døgn før ny parkering.

 • Gjesteparkeringskortet kan ikke brukes av beboers egne biler eller firmabiler som beboer disponerer.

 • Mistet gjestekort kan erstattes mot en avgift fastsatt av styret.

 • Det er innleid et parkeringsselskap som skal håndheve bestemmelsene ved bruk av gebyrer.

15. TRYGGHET

 • For beboernes egen sikkerhet skal hovedinngangsdørene aldri blokkeres i åpen stilling.

 • Slipp aldri inn personer/selgere du ikke kjenner.

16. MELDEPLIKT

 • Beboere plikter å underrette styret om lekkasjer, skader, mangler o.l. slik at skadenes omfang kan begrenses og utbedringer foretas så raskt som mulig.


17. ENDRINGER

 • Årsmøtet kan endre husordensreglene.

 • Styret kan endre husordensreglene med gyldighet kun frem til første ordinære Årsmøte.

18. ANSVAR OG SANKSJONER

 • Enhver sameier er ansvarlig for skader som påføres Sameiet eller sameiernes eiendeler, av beboere eller besøkende i vedkommende leilighet.

 • Dersom det er gjentagende brudd på husordensreglene, kan styret ilegge gebyrer for overtredelse.

 • Utgifter til fjerning av søppel, rot og gjenstander som oppbevares i strid med husordensreglene vil bli belastet den seksjonseier det gjelder.

 • Utgifter Sameiet eller styret måtte få i forbindelse med husbråk og overtredelser av øvrige husordensregler vil bli belastet den sameier/beboer som forårsaker støy og overtredelser.

 • Klager på brudd på husordensreglene bør først og fremst skje på «nabo nivå». Dersom dette ikke hjelper, kan styret kontaktes.

 • Styremedlemmer er underlagt taushetsplikt om sameiernes personlige og forretningsmessige forhold.

kONTAKtinfo

Styret kan kontaktes ved å sende e-post til solhellinga.mortensrud@hotmail.com eller ringe et av styremedlemmene.

Styrets leder 

Øivind Stærk

90 70 98 20

Styremedlem 

Fredrik Arnesen

41 66 96 94

Styremedlem

Marit Bjerke

92 29 40 45

Varamedlem

Mario Rinaldi

92 05 97 83

Varamedlem

Hiep Phuc Dong

41 52 28 69